Forsøk viser at lydsignal kan vera til god hjelp å finna vegen ut dersom det blir brann i ein tunnel og sikta blir dårleg.Foto: Tore Meek / NTB scanpix / NPK

NPK: Tryggare tunnelevakuering med lydsignal

Lydsignal kan vera til god hjelp dersom det oppstår brann i ein tunnel, viser ny forsking.

På oppdrag frå Vegvesenet og selskapet Trafsys, har forskarar testa om lydsignal kan brukast til å leia folk i samband med evakuering under ein tunnelbrann.

– Målet med prosjektet er å utvikla eit språkuavhengig system med universell utforming, og som kan brukast i tillegg til løysingane ein har i dag med skilting og leielys, fortel Sintef-forskar og prosjektleiar Tron Vedul Tronstad på nettsidene til Sintef.

Det blir mellom anna vist til at meir enn 60 prosent av trafikantane som blei fanga av røyken i Gudvangatunnelen i 2013, var utanlandske turistar frå mange ulike nasjonar. Språknøytrale hjelpemiddel er difor svært viktig, blir det slege fast.

Det blir samtidig peikt på at det kan ta opp til 30 minutt før brann- og redningsmannskap er på plass. Då er det viktig at å ha andre hjelpemiddel som kan hjelpa folk å finna vegen ut på eiga hand.

Her er forsøka med lydsignal godt nytt.

– To tredelar av dei som forstod at lyden var der for å hjelpa, gjekk rett veg ut av tunnelen ved hjelp av lydsignala, skriv Sintef i omtalen av forsøket.

Til saman 30 personar i ulik alder var med på testane. Under forsøka fekk dei på seg tette briller som hemma synet og simulerte røyk.

(©NPK)