Disiplinen 

Leiar (med lydfil):

Det er bra at dei folkevalde veit å setja ord på det når dei er nøgde med rådmannens og leiarane hans sin jobb når det gjeld å halda budsjett og ikkje å tillata seg sprell og utagering.

Under kommunestyrets møte sist veke var det knapt eit kritisk ord eller spørsmål til tertitalrapporteringa rådmannen la fram, sjølv om fleire av politikarane i formannskapet berre nokre dagar før hadde ganske tøffe spørsmål til eit par av avvika.

Som sagt; ros er fint, men det er også noko rart med rekkja av folkevalde som tar til talarstolen for å takka rådmannen for noko som i mange andre kommunar er like kvardagsleg og nødvendig som grovt brød og vekkjarklokke, nemleg disiplin. I dette tilfellet budsjettdisiplin. Eller sagt med enklare ord å setja tæring etter næring.

Slik har det ikkje alltid vore i Suldal, der budsjettopplegg og juleavslutning gjerne har komme med nyhende om nokre ekstra millionar som likevel berga oss frå frykta tap og kutt.

Slikt blir det litt euforisk og elektrisk stemning av. Kanskje er det gleda over at ting så langt har gått bedre enn frykta, som gjer at politikarane slepper seg litt laus med ros og lite kritiske spørsmål og vinklingar.

Om Suldal nå kan gjera opp dette året med gode tal, betre enn forventa og om regjeringas forslag om kutt i eigedomsskatten ikkje skulle gå gjennom, står uansett det faktum at kraftinntektene våre er under press.

Det vil for ein kommune som Suldal opplevast som at me har ein ytre fiende når regjering og stat stadig vil kutta i inntektene og kompensasjonen me har for installasjonar og inngrep som sørger for vasskraft til landet.

Det  bør politikarane definitivt kjempa mot, gjennom å stå saman for saka og å pressa på hjå sine partifellar på Stortinget.

Men når  me blir pressa som lokalsamfunn og kommune, skal me også vakta oss vel for  å bli råka av den harmonisjuka som av og til oppstår som følgje av ytre fiendar. Gode og kritiske spørsmål, gode og konstruktive diskusjonar er ein viktig motor i eit levande lokalsamfunn.

Derfor er det viktig å seia at sjølv om den kommunale organisasjonen gjennomgåande held budsjettet og dei store økonomi-utsvevingane uteblir, skal ikkje suldalspolitikarane ha vondt i seg for å spørja om det som kanskje blir oppfatta som detaljar  frå talarstolen i kommunestyret når rapporteringa kjem på bordet.  Dei store linjene er viktig, men rommar ikkje alt som er viktig.