Fire partileiarar i Suldal ber regjeringa om å ta imot fleire einslege mindreårige og barnefamilier frå flyktningleirar i Hellas. Her frå introtenesta på Rygjatun. Arkivfoto

Hent sårbare barn og unge frå flyktningeleirar til kommune-Noreg!

LESARBREV:

I Stavanger har dei busett einslege mindreårige asylsøkarar sidan 1989. I 2019 blei deira busettingsmodell evaluert av NTNU samfunnsforsking. Konklusjonen var at dei hadde utvikla ein veldig god modell for denne tenesta, med godt samarbeid og god kompetanse på å ta imot ungdommar med særlege utfordringar. Dette er ein kompetanse me i Rogaland kan byggje på for å kunne ta imot ungdommar frå flyktningeleirar på ein god måte. Andre kommunar i Rogaland og resten av landet, har også god kompetanse på å ta imot einslege mindreårige flyktningar.

FN har nå kunngjort midlertidig stans i all omplassering av flyktningar for å hindre smitte, men arbeidet for å hjelpe dei mest sårbare er ikkje stansa. Til Bistandsaktuelt skriv talsperson for UNHCR Shabia Mantoo, at dei arbeider opp mot mottakarland for å sikra at flyktningar i kritisk nød kan reise, kor enn det er mogleg.
– Me fortsett også å behandle saker i alle samarbeidsland som husar flyktningar, slik at omplasseringsprosessen fortsett. Det er berre reisene som er midlertidig stansa, og det vil berre vare så lenge det er heilt essensielt for å motkjempe den globale helsekrisa, skriv ho.

Me ber derfor regjeringa arbeide aktivt for å ta imot dei sårbare einslege mindreårige og barnefamiliane frå flyktningeleirane i Hellas, slik at dei kan reise så raskt det lar seg gjera i denne krisesituasjonen.

Me er einige med Angelika Sogn Koutsofotinos, som seier til Bistandsaktuelt at ho er bekymra for barna i Moria flyktningleir, og meiner dei burde blitt henta ut før denne situasjonen oppstod. Koutsofotinos er prosjektkoordinator i Moria for Dråpen i havet.


Anette Opheim
Leiar Suldal SV

Dag Fisketjøn
Leiar Suldal Venstre

Jarle Haugsland
Leiar Suldal KRF

Per Gudmund Øxtra
Leiar Suldal SP