Senterpartiets gruppe og Venstres representant i kommunestyremøtet under behandlinga av Framtidas omsorg. Foto: Esther Moe.

LESARBREV: Framtidas omsorg, leiaren i Suldalsposten

Ser av leiaren i Suldalsposten at redaktøren har problem med å forstå Senterpartiet sitt standpunkt i saka om framtidas eldreomsorg når forslaget tar vare på partiet sine kjerneverdiar, desentraliserte tenester og levande bygder.

Det er kanskje akkurat det me meiner det ikkje gjer. Framtidas eldreomsorg har vore arbeidd med i fleire år. Administrasjonen, fagpersonar, politikarar og brukarrepresentantar har vore med. Det har vore synfaringar, og det har vore teke omsyn til statlige føringar.

Ut frå dette arbeidet vart det gjort vedtak om korleis framtidas omsorg skulle vera. Me vil verta fleire eldre, fleire demente og fleire eldre ville ynskja å bu heime lengst mulig. Målet var å gje eit betre tilbod til dei demente, fleire plassar til eldre med somatiske lidingar og å styrka heimeteneste for å gje eit tilbod til dei som ynskjer å bu heime.

I Senterpartiet sitt valprogram står det under helse, omsorg og folkehelse:
« Suldal kommune har vedteke ein plan for «Framtidas omsorg» med satsing på Sand, Vinjar og Jelsa. Suldal Sp vil arbeida for at denne vert gjennomført»
Kva kunnskap fleirtalet i det nye kommunestyre har, som gjer at dei etter eit par månader kan endra på denne planen, kjenner me ikkje til, men skal Sp gå for ei endring, må me kjenna heile planen.

Både samlokalisering og delt løysing vart vurdert. Det er fordelar og ulemper med båe løysingane. Det er lett å forstå argumentasjonen for samlokalisering på Sand, der lege og andre tenester er. Det er berre eitt stort problem. Det er ikkje plass til dei tenester me ynskjer. Teikningar som kom, viste eit dårlegare tilbod til dei demente enn teikningane som kom for Suldalsosen. Løysinga som vart lagt fram på Osen, er berre flott.

Kva er vidare planar for framtidas omsorg no? Skal me ha to avdelingar for demente?
Er det fagleg og økonomisk rett? Vil det ikkje med fleirtalsforslaget vera naturleg at tilbodet til personar med demens og somatisk sjukeheim over tid vert samla på Sand?
Venstre og Senterpartiet sette fram forslag som bygde på dei kunnskapane som var arbeidde fram. Me gjekk for kjøkken på Suldalsosen, med det håp at me då kunne bruka Suldal sjukeheim som somatisk avdeling med bruk av eksisterande kjøkken, utan for mykje ombygging. Suldal hadde då fått ei god demensavdeling på Suldalsosen med plass for utviding og ei somatisk avdeling på Sand som kunne dekka behovet for framtidig somatisk pleie. Utrygge eldre ville kunna få plass på Jelsa, Sand og Suldalsosen, men målet ville vera å gje så god heimeteneste at dei føler seg trygge heima.

Demenssenter på Suldalsosen har sin pris, om lag 150 millionar. Fleirtalsforslaget seier bruk av 50 millionar på Suldalsosen, men til kva? Og kva vil vidare ombygging kosta på Sand? Det er lite truleg at pengar er spart med dette forslaget.
Det som er sikkert, er at tilbodet til dei demente er betydeleg dårlegare. Sjølv om me tar ein stor kostnad med ombygging òg på Sand, så vert tenesta delt, og demente får den uroa som det er å flytta til ny avdeling i ein sårbar situasjon.
Senterpartiet er for desentraliserte tenester. Med Venstre og Senterpartiet sitt forslag ville me fått det beste tilbudet til demente med plass til utviding, om nødvendig, og med sikre arbeidsplassar lagt til Suldalsosen.

Magne Langeland
Gruppeleiar Senterpartiet

Magne Langeland