Gruppeleiar i Senterpartiet, Magne Langeland, slår tilbake mot Ap-kritikken av ordførar Gerd Helen Bø.

LESARBREV: Går ordførar og rådmann på sjølvstyr? Kommentar til Ap sin kritikk.

Ser av Suldalsposten at Arbeiderpartiet er grundig lei av at rådmann og ordførar styrer åleine. Er usikker på kvifor dei vel å komma med slik kritikk, då me meiner den er sterkt urettferdig.
Alle opplevde ein uverkeleg situasjon i mars då korona trefte landet vårt for fullt. Formannskapet satt i møte 12. mars og skulle blant anna få orientering om koronasituasjonen. I løpet av dette møtet vart mykje av landet stengt ned. Det kom stadig nye meldingar som administarsjonen måtte forhalda seg til.

I slike situasjonar er det viktig at dei styrande har delegasjonsvedtak som gjer at avgjerda kan verta tatt raskt. Smittevernlova er delegert til formannskapet. I hastesaker er formannskapet delegert vedtak sjølv om det skulle vera i kommunestyret, og ordførar har delegert fullmakt dersom det ikkje er tid å kalla inn formannskapet.

Formannskapet hadde møte 12. mars, 20. mars og 27.mars. I alle desse møta var koronasistuasjonen oppe. Møteprotokollen frå desse møta viser ikkje noen spørsmål eller forslag til tiltak, hverken frå Ap eller andre parti.
Det var òg eit orienteringsmøte i kommunestyre 2.april, og heller ikkje der kom det nye forslag.

Det er gjort til ei sak at kommunestyre eller formannskap ikkje vart involvert i spørsmål frå KS om tiltakspakke som vart utarbeidd administrativt. Ordførar og rådmann har gitt eit utfyllande svar på dette, der det vert vist til kort frist i forbindelse med påske. Om det er Suldal sine tall som er reelle, aller andre kommunar som brukar større tal, må ein større undersøkelse til for å gje svar på. Det som er viktig, er at tiltaka vert retta inn mot dei som treng det, få folk i arbeid. Dette var ingen søknad om pengar, men ei undersøking frå KS som dei kunne nytta mot regjering for å få ei tiltakspakke. Pengane til alle ekstra tiltak i denne krisesituasjonen vert henta ut av oljefondet. Det kan komma fleire krisesituasjonar i framtida som gjer at pengar på bok er godt å ha, og derfor er det viktig at dei tiltak som vert støtta er målretta.

I den uverkelege situasjon me har vert i , vil eg gje skryt til alle som har stått på for at sammfunnet i Suldal skulle fungera best mulig. Meiner det er urettferdig å komma med kritikk om at rådmann og ordførar styrer åleine. Dei har styrt, og dei har styrt svært godt, samstundes som dei har styrt ut frå dei fullmakter dei har fått, og det har vore rikeleg med muligheter å komma med forslag om tiltak/endringar for politiske parti,-noko det har vore lite av, iallfall av konkret karakter

Magne Langeland
Gruppeleiar Suldal Senterparti

Magne Langeland