LESARBREV: Magne Langeland skriv kommentar til heimflyttar-kandidat som ber folkevalde vakna.

Ser av Suldalsposten 5. februar at heimflyttar ber folkevalde vakna. Er nok av den meining at folkevalde er vakne. Ei sak har som oftast fleire sider. I den aktuelle saka som det vert vist til, skal det vurderast om det skal ta mest hensyn til eigar, som ynskjer å skilja frå eigedom, eller om det skal takast mest hensyn til framtida til aktivt landbruk.

Landbruk er ei av Suldal sine viktige næringar. Ei av utfordringane som Suldal har er små bruk, og ofte oppdelt i teigar, anten grunna vegar eller eigedommar som ligger mellom.

I denne saka, ligg husa og vegen der allereie, som ei halvøy inn i ein stor flott teig som vert delt omtrent på midten. Husa er av varierande standard. Ved ei eventuell godkjenning til frådeling av denne eigedommen, har ein for all framtid hindra at dette kan omgjerast til ein stor teig. Tanken om å riva kan vera brutal, men det er i alle fall lagt til rette for at framtidig bruk kan vera attraktiv som gard. Dersom noverande eller framtidig eigar ynskjer å behalda husa, kan det i alle fall vera ei inntektskilde til garden, men gardeigar har full råderett over heile eigedommen. Derfor seier fleirtalsvedtaket i LMT nei til frådeling grunna jordvern-hensyn.

I dei snart fem åra som eg har vore leiar i LMT, har lukt aldri vore tema for å sei nei til frådeling av eigedom, verken av politikarar eller administrasjon. Fylkesmannen brukar det ofta som argument. Alle me som bur i Suldal veit at våren luktar, om ein bur på gard, eller i bustadfelt lenger vekke.

Eg vil gjerna ynskja søkjaren og sambuaren velkommen til Suldal. Meinar også at me legg godt til rette med bustadfelt og anna. Men me kan ikkje byggja ned, eller legga unødvendige hindringar i vegen for eksisterande næringar for å oppnå dette.

Magne Langeland
Leiar i LMT-utvalet

Magne Langeland