Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, har allereie fått fleire viktige saker på bordet i Akersgata 59. Ei av dei er riksveg 13. Foto: Per Emil Skjelbred

Den nyslåtte samferdsleministeren kan ikkje lova fortgang i Rødsliane

Jon-Ivar Nygård (Ap) har ikkje vore samferdselsminister lenge før han får dei vanskeleg sakene på bordet. Den tidlegare ordføraren frå Fredrikstad er ærleg på at mykje av jobben handlar om prioriteringar.

Tidleg ein fredags morgon troppar Suldalsposten opp på trappene til Akersgata 59 i Regjeringskvartalet. Her held fleire departement hus, men det er samferdselsministeren som nå skal møta avisa. Etter ein runde i heisen, blir journalisten tatt med inn på eit beskjedent kontor. Ingen skal seia at den nye regjeringa boltrar seg i luksus.

Gratulasjonar

Rundt bordet sit politisk rådgjevar Jakob Vorren, kommunikasjonsrådgjevar Tom Midtbø og ministeren sjølv, Jon-Ivar Nygaard. Han har berre hatt jobben i ein dryg månad, så gratulasjonar er på sin plass. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fekk over halvparten av alle røystene i Suldal.

Det har allereie storma litt rundt den ferske ministeren. I Stortinget har han blitt utfordra av både Aleksander Stokkebø (H) og Mímir Kristjánsson (R) om riksveg 13 og Rødsliane. Begge har spurt når suldølen kan forventa tunnel-oppstart på Rogalands mest rasfarlege punkt. I det skriftlege svaret har ministeren sagt at planen er 2026.

Vil gjera forbetringar undervegs

Må folk i Suldal venta i fem år på tryggare veg for skulebuss og folk som skal på jobb?

– For det første vil eg seia at me har sympati med og forstår at dette er ein vanskeleg situasjon for lokalbefolkninga. Rekkefølgja i Nasjonal Transportplan (NTP) ligg fast, og Statens vegvesen varslar at 2026 er realistisk tidspunkt for oppstart. Men så er det viktig å seia at me vil ta i bruk kortsiktige grep som sikring av fjell, rasnett, gjennomgang og undersøkingar. Det er sett igang geologiske undersøkingar for å finna ut kva som konkret kan bli gjort for å sikra dette området. Derfor er det ikkje rett å seia at ein må setja seg ned og venta på at ingenting skjer.

Kjem på besøk, men veit ikkje når

I svaret på spørsmålet frå Stokkebø, skriv ministeren at han har planar om å besøkja Suldal, men at han ikkje har ein konkret dato. På Suldalspostens spørsmål om han nå har fått sjekka i kalenderen, svarar han:

– Me har ikkje noko dato på det endå, men eg tenkjer at me må prøva å få det til saman med andre besøk i Rogaland. Det skal ikkje drøya for lenge. Om me får det til før jul, veit eg ikkje, seier Nygård og ser bort på rådgjevar Vorren, som stadfestar at det er trongt i kalenderen.

– Me kan vel seia at me får det til i løpet av vintersesongen, konstaterer Nygård.

Alltid behov for meir

Det er ikkje berre vanlege folk på veg til skulen eller jobb som nyttar riksveg 13. Også næringslivet i regionen er avhengig av vegen for å få frakta sine varer rundt om i landet. Norsk Stein, Mowi på Hjelmeland og dei føreslåtte prosjekta hydrogen og havvind, vil vera avhengig av vegen. Ministeren anerkjenner dette, men er tydeleg på at slike argumenter finner ein for alle vegstrekke i Norge.

– Eg er einig i at dette er viktige element når ein skal prioritera, men mange vegprosjekt vil ha same effekt, og Stortinget har gjort prioriteringar der gjennom NTP som me må arbeide etter. I denne sektoren vil det alltid vera behov for meir midlar, men sjølv om me har mykje pengar, må me prioritera innanfor dei budsjettrammene me har. Å framskunda noko vil bety at eit anna prosjekt må utsetjast.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tomme valløfter?

Jon-Ivar Nygård blir presentert for lovnadar som Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom med i valkampen og den ramsalte kritikken dei retta mot den dåverande regjeringa.

Kva tenkjer du om slike uttalar i ettertid når det ikkje er blitt store endringar for riksveg 13?

– Eg veit ikkje konkret kva desse fråsegnene går ut på, så eg kan ikkje kommentera dei. Samstundes har dei rett i og med at me har mål om å laga ein eigen plan for rassikring. Me vil ta grep, men då snakkar med om heile landet. Det gode nyhendet er jo at prosjektet i Rødsliane er prioritert i NTP, det er det mange prosjekt om ikkje er. Derfor vil det faktisk skje noko, og det vil skje noko som har meinig.

Skal møta rasaksjonistane

På slutten av intervjuet kan ministeren komma med ein hyggeleg beskjed. Departementet skal møta rasaktivistane som kjem til Oslo på tysdag. Ministeren sjølv er utilgjengeleg som følgje av møte i ministerkollegiet, men sender ein statssekretær.

– Det er viktig for oss å vera lyttande og høyra på alle som har interesser. Me forstår jo at dette er noko som opptar folk. Akkurat det, er ikkje vanskeleg å fatta, seier ministeren.

Les også
– Tull å gjera Rødsliane til valkamp-sak
Les også
Samferdselsministeren vil komma til Rødsliane