Denys Huznov, Nora Bogetvedt Jenssen, Esther Moe, Siri Førland og Emilie T. Hattevig ser med spenning fram til ein ny aviskvardag utan papiravis.

Slutt for papiravisa, Suldalsposten satsar heildigitalt

Suldalsposten har snart komme ut i papir i 50 år. 1. juli er det slutt, då blir avisa heildigital.

Årsakene til at styret i avisa nå meiner tida er inne for å kutta papirutgåva og satsa digitalt, er fleire.

Tar medieutviklinga på alvor

Utfordringar med distribusjon, kostbare trykkeutgifter, endra lesarvanar og vanskar med rekruttering, er blant faktorane som ligg bak avgjerda.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Styreleiar Endre Kvæstad, kva vil du seia til Suldalsposten sine lesarar om det de nå har bestemt?

– Me tek den digitale utviklinga i samfunnet på alvor og meiner tida er inne for at lokalavisa nå skal gå heildigital. Det er ikkje utan spenning me gjer dette, men me meiner bestemt at det er til det beste for både lesarane og annonsørane våre.

– Kan bli vondt i starten

Kvæstad seier vidare at det viktigaste for styret er å sikra framtida til Suldalsposten og å leggja til rette for god kvalitetsjournalistikk i Suldal også i framtida.

– Å kutta papiravisa vil nok kjennast både vondt og sakneleg for mange, det er me klare over. Me har ein god del lesarar som sver til papir, samstundes som det gler oss at over 90 prosent av abonnentane til Suldalsposten har registrert seg som digitale brukarar. Det får oss til å tru at overgangen kan bli enklare, seier styreleiaren.

Riggar seg for å hjelpa

Han forsikrar lesarane om at journalistikken ikkje skal bli skadelidande grunna overgangen, snarare tvert om, og meiner med det at med dei få ressursane lokalavisa har i redaksjonen, vil dei kunne utføra endå meir når arbeidet med å laga papirutgåva forsvinn.

– Og så veit eg at alle som jobbar i bladstova på Sand riggar seg for på ein best mogleg måte å hjelpa alle som treng teknisk hjelp i overgangen til heildigital-avis.

Får frigitt meir tid

Redaktør Esther Moe seier følgjande om steget lokalavisa nå tar:

– Eg er glad for at styret har teke denne avgjerda. Suldalsposten har dei siste åra teke store digitale steg. Me veit at dette inneber eit tap av noko, men det betyr også at me får frigitt meir tid til å laga lokale nyhende, som me veit suldølen vil ha.

Artikkelen held fram under annonsen.

Styret i Suldalsposten

Endre Kvæstad, styreleiar, Otto Underbakke, Judith Sørhus Litlehamar og Cecilie Jelsa. Jelsa går nå ut av styret, og ho blir erstatta av Elisabeth Steine.