Snøbrøyting til Sandvatn: N/A Foto: Hydro Energi

Storstilt snøbrøyting til Sandvatnet

Vøling av ei luke ved uttaket av Sandvatnet i øvre Suldal, er grunnen til at Hydro nå er i gang med brøyta vegen til heis.

Brøytinga opp til heia er første bøygen før arbeidsfolk kan komma til og gjera jobben. Trass mykje snø, har snøbrøytingsarbeidet som Hydro tilsette sjølv utfører, gått greitt ifølgje Eirik Kufås, leiar prosjekt og teknisk støtte i Hydro.

Nedtapping og farlege område

Han fortel at denne rehabiliteringa av revisjonsluka er ei førebuing til eit større vølings-prosjekt av lukesystemet i Sand- vatnet. Luka, som er ei av to luker der, skal demonterast og sendast til Husnes. Der vil den mellom anna bli overflatebehandla og få nye pakningar.

Men, før demontering må magasinet, som ligg på over 900 meter over havet, seinkast. Hydro har fått løyve til å seinka vassmagasinet med inntil fem meter un- der LRV, det vil seia lågaste reguleringsgrense, fram til 9. juli. Nedtappinga vart påstarta 15. mai og vil halda fram til den 25. mai, opplyser Kufås, som legg til at når vatnet er nedtappa, vil det vera farlege område, med usikker is og snødekte sprekker, spesielt langs kanten rundt vatnet.

Vaksne brøytekantar

Enkelte stader er brøytekantane opp mot ni til ti meter høge. Brøytinga starta på rundt 7-800 meter over havet. Kufås opplyser om at vegen ikkje vil bli open for allmenta frå Juvkrysset og opp til Sandvatnet, men at Hydro kan kontaktast om nokon har spesielle behov for å nytta seg av vegen. Dei høge brøytekantane gjer at det fleire stader er rasfarleg, samt at det er vanskelege forhold når det gjeld møtande trafikk og parkering.

Frå Sandvatn blir vatnet ført vidare i tunell til Kvanndal stasjon. Parallelt med luke-arbeidet vil ein tømma tunellen for vatn og då måtte stengja bekkeinntaket til tunellen. Siste måndagen i mai stoppar Hydro stasjonen Kvanndal. Dette for å arbeida vidare på det alt påstarta arbeidet med full utskifting av lågspentanlegga. Ein jobb som krev både interne og eksterne fagfolk.