FAKTA OM SULDALSPOSTEN

Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune. Redaksjonen held til i kommunesenteret Sand. Avisa kjem ut ein dag i veka, og har eit opplag på ca. 2.400.

Avisa har 6 årsverk.

REDAKTØRANSVAR

Denne nettstaden er redigert på uavhengig grunnlag i samsvar med dei prinsipp som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske medier sine etiske normer slik dei er uttrykte i Vær Varsom-plakaten.

Ansvarleg redaktør står etisk og rettsleg ansvarleg for det redigerte innhaldet, andsynes medias sjølvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og andsynes lov og domstol.

Dersom nokon reagerer på innhaldet vert det oppfordra til å ta kontakt med ansvarleg redaktør.

Ansvarleg redaktør: Esther Moe
Utgiver: Suldalsposten AS
Postadresse: Pb 114, 4239 Sand
Besøksdadresse: Nordenden 2, 4230 Sand
Telefon: 40 20 42 42
E-post: esther@suldalsposten.no

SULDALSPOSTEN SINE RETTAR

All utgiving av stoff i Suldalsposten sine publikasjonar skjer i henhald til lov om opphavsrett til åndsverk, Åndsverklova. Suldalsposten krev retten til å publisera stoff som vert gitt avisa, og lagra dette i elektronisk arkiv.

Suldalsposten si internettutgåve

Alt stoff, så vel redaksjonell tekst som anna materiale, som blir publisert på denne nettstaden er omfatta av åndsverklovas avgjerder. Retthavarar er Suldalsposten og den enkelte bidragsytar.

Utan særskilt avtale direkte med Suldalsposten er all kopiering, lagring, eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillatt i den utstrekning det er heimla i lov. Utnytting i strid med lov eller avtale kan medføra erstatningsansvar, og kan straffast med bøter eller fengsel.

Utgivar: Suldalsposten, pb 114, 4239 Sand
Ansvarleg redaktør: Esther Moe