Bilen med georadar køyrer på Utstein gard. Foto: Grethe M. Pedersen / Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Kan ha funne Rogalands fyrste marknadsplass frå vikingtida

På Utstein Gard på Klosterøy kan arkeologane ha funne Rogalands første marknadsplass frå vikingtida.

Klosterøy er kjent for å vere svært rik på kulturminne. Her finn ein mellom anna Norges best bevarte mellomalderkloster. Arkeologane var difor ikkje overraska da nye georadarundersøkingar, som var gjennomført i september 2023, gav gode resultat. Funn av fleire strukturar som kan tolkast som grophus, i tillegg til tre brygge- eller naustfundament, gjer at arkeologane trur dei er på sporet av ein marknadsplass, opplyser Universitetet i Stavanger i ei pressemelding.

Unikt i Rogaland

Tolkingane blir ytterlegare støtta av dei mange metalldetektorfunna som er gjort på Utstein i form av myntar og vektlodd. Slike funn er ofte knytt til handel. Dersom det stemmer i dette tilfellet òg, og tolkingane viser seg å vere rett, er dette eit funn som er unikt i Rogaland. Funna er gjort i det freda kulturmiljøet på Utstein Gard, som er i privat eige.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Spennande med funn på garden

Undersøkingane vart utført i samarbeid med grunneigarane på Utstein Gard, Inger Lise og Anders Schanche Rettedal. Dei overtok den historiske garden i 2012, og driv i dag berekraftig matproduksjon og formidlingsverksemd i det freda kulturmiljøet på Utstein.

– Me tykkjer det er spennande at det vart gjort funn på garden vår. Me veit me bur i eit historisk interessant område. Det har vore gardsdrift her på Utstein i alle fall sidan vikingtida. Me har stor interesse og respekt for den historia som me er ein del av, seier Anders Schanche Rettedal til UiS.

Vidare undersøkingar

– Sjølv om mykje peiker i retning av at dette er ein marknadsplass, kan me ikkje vera 100 prosent sikre før me gjennomfører vidare undersøkingar på området for å verifisera funna. Georadar har vist seg å vere eit nyttig verktøy for oss, men det kan ikkje heilt erstatta tradisjonelle utgravningsmetoder, seier arkeolog Grethe Moéll Pedersen på Arkeologisk museum ved UiS.

Det er førebels ingen konkrete planar om ytterlegare undersøkingar.

(©NPK)