Arbeiderpartiet, her ved Mads Drange og Kari Vaage Gjuvsland, svarer Senterpartiet og Magne Langeland i dette lesarbrevet. Her frå forhandlingane etter fjorårets kommunevalg og Langeland sit med ryggen til.

LESARBREV: Lokaldemokratiet i krisetider

Den siste tida har Suldal Arbeidarparti prøvd å løfta ein debatt om korleis lokaldemokratiet skal fungera i krisetider.

Me har skrytt av både administrasjonen og ordførarens handtering av koronakrisa, men me har vore kritiske til at nokon av dei mest inngripande vedtaka fatta i Suldal kommunes historie, vart gjort utan forankring i kommunens folkevalde organ. At dette ikkje skjedde dei fyrste hektiske dagane, har me full forståing for, men kor lenge bør ein ordførar styra på fullmakter? Ei veke? To veker? Tre månader?

I sitt forsvar av ordføraren den 13.5 nemner ikkje Magne Langeland dei prinsipielle sidene ved kritikken vår. Og slik illustrerer han eigenlege heile poenget vårt om behovet for ein debatt om korleis me kan sikra folkestyret også under ei krise. Langeland er også ueinig i vår kritikk av kommunens innspel til KS om krisepakker. Og kanskje har han rett? Kanskje har me rett? Eller kanskje ligg sanninga ein stad midt imellom, slik den ofte gjer. Men skal me kunne bryna argumenta mot kvarandre og koma til dei best løysingane saman, må me samlast og diskutera sakene når dei kjem.
Også i krisetider.

Kari Vaage Gjuvsland, Mads Drange og Iren Klungtveit Slagstad
Suldal Arbeidarparti

Kari Vaage Gjuvsland, Mads Drange og Iren Klungtveit Slagstad